Projekty UE

Promocja serwisu HOTAILOR na rynkach zagranicznych

Promocja serwisu HOTAILOR na rynkach zagranicznych nr POIR.03.03.03-30-0040/17, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Przedmiotem projektu jest realizacja działań mających na celu rozszerzenie działalności firmy Wnioskodawcy na zagranicznych rynkach oraz promocję serwisu HOTAILOR. Ekspansja na pozaunijne rynki docelowe stwarza nowe perspektywy rozwoju i pozwala zwiększyć skalę działalności przedsiębiorstwa. Perspektywiczne rynki docelowe, na które przedsiębiorstwo zamierza kierować swoje usługi w ramach realizowanego projektu to: Stany Zjednoczone Ameryki (USA) i Brazylia. Projekt obejmie swoim zakresem następujące działania:

W ramach w/w działań zostaną poniesione koszty związane z podróżami służbowymi, transportem i ubezpieczeniem eksponatów, rezerwacją powierzchni wystawienniczych, organizacją stoiska wystawowego na imprezach targowych, wykonaniem panelu MPG, reklamą w mediach targowych, organizacją spotkań z kontrahentami, usługami doradczymi i szkoleniowymi. Wnioskodawca w wyniku projektu będzie aktywie działać na rynkach zagranicznych, a tym samym przyczyni się do ekspansji polskich firm na rynki międzynarodowe.

Przedmiot projektu zgodny jest z programem promocji branży IT, który opracowany został w ramach poddziałania 3.3.3 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”.

Opis projektu 1


BRIdge Alfa

Inwestycje realizowane są w ramach programu BRIdge Alfa prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest wsparcie zespołów zaangażowanych w projekty technologiczne znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju i opierające się na pracach badawczo-rozwojowych.

Alfabeat

Fundusz venture capital inwestujący w projektów technologiczne o globalnym potencjale. Alfabeat inwestuje w projekty B2B Cloud. Partnerzy zarządzający pracowali w 6 krajach, uczestniczyli w tworzeniu kilkudziesięciu start-upów, byli odpowiedzialni za IPO. Alfabeat aktywnie poszukuje projektów o globalnym potencjale i wspiera je poprzez globalne alianse. Alfabeat zainwestował między innymi w Andiamo, Daily, DEBN, Fibratech, Intiaro.

Hotailors

Hotailors to projekt, którego celem jest opracowanie nowej metody uczenia maszynowego do porządkowania ofert hoteli dla klientów biznesowych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Oś Priorytetowa: I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Kwota dofinansowania projektu z UE: 800.000 PLN. Inwestycja prywatnych inwestorów: 200.000 PLN. Łączna kwota projektu: 1.000.000 PLN.

Opis projektu 2