Opis projektu

Tytuł projektu:

Promocja serwisu HOTAILOR na rynkach zagranicznych nr POIR.03.03.03-30-0040/17, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Przedmiotem projektu jest realizacja działań mających na celu rozszerzenie działalności firmy Wnioskodawcy na zagranicznych rynkach oraz promocję serwisu HOTAILOR. Ekspansja na pozaunijne rynki docelowe stwarza nowe perspektywy rozwoju i pozwala zwiększyć skalę działalności przedsiębiorstwa. Perspektywiczne rynki docelowe, na które przedsiębiorstwo zamierza kierować swoje usługi w ramach realizowanego projektu to: Stany Zjednoczone Ameryki (USA) i Brazylia. Projekt obejmie swoim zakresem następujące działania:

W ramach w/w działań zostaną poniesione koszty związane z podróżami służbowymi, transportem i ubezpieczeniem eksponatów, rezerwacją powierzchni wystawienniczych, organizacją stoiska wystawowego na imprezach targowych, wykonaniem panelu MPG, reklamą w mediach targowych, organizacją spotkań z kontrahentami, usługami doradczymi i szkoleniowymi. Wnioskodawca w wyniku projektu będzie aktywie działać na rynkach zagranicznych, a tym samym przyczyni się do ekspansji polskich firm na rynki międzynarodowe.

Przedmiot projektu zgodny jest z programem promocji branży IT, który opracowany został w ramach poddziałania 3.3.3 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”.

Opis projektu 1